National Geographic
Partha Pratim' avatar

I am

Partha Pratim Saha


Kolkata, Bengal, India Member since 2008
""
Misty love | P.P.Saha 2011