National Geographic
Kaushik' avatar

I am

Kaushik Sarkar


Zurich, Switzerland Member since 2008
"Let there be light...:-)"
Jungfrau Glacier | Kaushik Sarkar 2011