National Geographic
partha pratim' avatar

I am

partha pratim saha


Kolkata, Bengal, India Member since 2008
""
| Partha Pratim Saha